Privacy policy

PERSONVERNERKLÆRING for PARKKVARTALET SERVICEPARTNER AS (Sist oppdatert 11.11.19)

Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Parkkvartalet Servicepartner AS («PS») samler inn og behandler dine personopplysninger.

PS ved virksomhetens leder er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av PS. Det daglige ansvaret er delegert til den aktuelle kundeansvarlig. Personvernerklæring som følger under inneholder informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger gjennom PS og generell informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

Vår bruk av personopplysninger

Vi samler inn og behandler personopplysninger for at vi og vårt søsterselskap Parkveien 53-55 AS, skal kunne oppfylle våre avtaler med våre kunder, herunder yte den gode service disse fortjener og etablere en digital kanal for dialog med brukerne av lokalene i Parkveien 53 og 55 (Parkkvartalet), og ellers oppfylle de krav som stilles til oss som ansvarlig for behandling av dine personopplysninger.

Personopplysninger vi behandler henter vi i all hovedsak fra den registrerte selv, eller vi mottar disse via våre avtaleparter (når vi har rollen som databehandler).

Utlevering av personopplysninger - Overføring av personopplysninger til tredjepart

Dine personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov hos oss som vil ha tilgang til dine personopplysninger. Som hovedregel vil vi derfor ikke dele dine personopplysninger med noen utenfor PS, med mindre dette er lovpålagt (for eksempel til offentlige myndigheter og for å oppfylle hvitvaskingslovverket).

PS har inngått avtale med Toma Facility Services AS («Toma») om levering av kantinetjenester, Toma inngår egne avtaler med brukerne og anses som selvstendig behandlingsansvarlig. PS har inngått en avtale med CWI AS om levering av en app som brukerne kan velge å benytte som kommunikasjonskanal.

Personopplysninger kan imidlertid bli gjort tilgjengelig for andre selskaper innenfor vårt konsern, og andre selskaper tilknyttet Høegh familien som etter avtale med oss har ansvar for regnskapsføring mv, samt for de selskapene som etter avtale med oss forestår den tekniske driften av våre IT- og regnskapssystemer. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning, herunder konfidensialitet. Det kan også være at vi i noen sammenhenger deler noen av dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere, som eksempelvis vår bankforbindelse. Merk at vi aldri vil dele dine personopplysninger med en tredjepart uten at vi har ditt samtykke, eller vi er forpliktet til dette etter lov. Vi kan videre gi tredjeparter tilgang til akkumulerte og anonymiserte data.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendige for å administrere ditt kundeforhold. Opplysninger vi registrerer er for eksempel navn, arbeidsgiver, fødselsdato, telefonnummer, epostadresse og postadresse, kontonummer. Det er frivillig å motta markedsføring.

**Grunnlag for behandlingen **

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene i PS er hovedsakelig kontrakt (leieavtale med brukernes arbeidsgiver mv), samt samtykke i forbindelse med registrering i bruker appen for servicetjenestene i Parkkvartalet.

Lagring av personopplysningene og sletting

Personopplysningene du registrerer lagres på servere hos våre databehandlere, serverne er hovedsakelig lokalisert i Norge, som i dag anses for å være en trygg og tilfredsstillende lagring av dine opplysninger. Grunnen til dette er at alle EU / EØS stater er forpliktet til å møte kravene i GDPR og dermed sikrer den registrerte et minimum av personvern. I enkelte tilfeller gjøres bruk av profesjonelle tredjeparter som er lokalisert utenfor EU / EØS i markedsføringsøyemed. I de tilfeller personopplysninger registreres i forbindelse med slik markedsføring vil behandlingen være basert på samtykke.

PS sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av opplysningene, eller du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen, vil vi slette dine opplysninger. Merk at det kan være lovkrav som gjør at vi likevel er forpliktet til å oppbevare dine personopplysninger i en viss periode. Vi har egne konkrete sletterutiner per behandlingsaktivitet.

Dine rettigheter som registrert

Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting, begrensning av behandlingen, og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (trekke ditt samtykke tilbake). Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen innen en måned fra den ble avgitt, med mindre lovkrav pålegger oss noe annet. Anmodningene kan rettes til IT driftsansvarlig. Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet. Dersom det er ønskelig med mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan vi kontaktes på tlf 22 22 10 00 eller et@hoegheiendom.no.

Endringer av denne personvernerklæringen

PS kan revidere denne personvernerklæringen når behandlingen av personopplysninger endres eller når revisjon er nødvendig på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og den endrede personvernerklæringen har virkning fra siste revisjonsdato.